תקנון אתר האינטרנט www.bizmakebiz.co.il

(להלן: "עסקים עושים עסקים" או "האתר")

-התקנון נתון לשינויים מעת לעת-

תנאי השימוש באתר

1. ברוכים הבאים לאתר bizmakebiz.co.il (אתר זה, על כל רבדיו ונדבכיו, יקרא להלן: "האתר"). האתר מציע מערכת הכוללת מגוון כלים ושירותי אינטרנט לשיווק ספקים ועסקים ומודל תגמול ב"קרדיטים" הניתנים למשתמשים (כפי שמונח זה מוגדר להלן) המפנים עסקאות לספקים דרך האתר.

2. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לכל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש באתר"). הנך מתבקש ונדרש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים להיות קשור בתנאי השימוש באתר, הנך נדרש להפסיק לאלתר כל שימוש בו. במקרה של הפרת תנאים אלה על ידך, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את כניסתך לאתר וכן להסיר ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל תוכן ו/או מידע שהועלה על ידך על.

3. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, בין שהועלו לאתר על ידי משתמשי האתר ובין על ידי צדדים שלישיים, עשויים להופיע ו/או להיות מוצגים בערוצי תקשורת ובמקומות נוספים, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות במפגשי נטוורקינג בלתי מקוונים המתואמים בין היתר דרך האתר, ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ, מדיה תקשורתית ו/או על כל קבוצת מפגש כאמור בהם מופיעים או נידונים תכני האתר ו/או יישומיו, בשינויים המחויבים.

א. כללי

4. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

5. הכותרות הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

6. באם בחלק מחלקי האתר חלים תנאי שימוש נוספים, הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים שלהלן. בכל מקרה של סתירה בין התנאים שלהלן לתנאי השימוש הנוספים, התנאים הנוספים יגברו על התנאים שלהלן.

7. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילת אתר bizmakebiz.co.il- חברת א.נ. עסקים עושים עסקים בע"מ (להלן ביחד: " מפעילת האתר") לבין המשתמשים באתר. לצורך תקנון זה המונח "מפעילת האתר" תכלול את כל מנהליה, שולחיה, עובדיה ויועציה של מפעילת האתר, וכל הבאים מטעמם. בנוסף, המילה "שימוש", על כל הטיותיה, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר (המבקר או הגולש באתר יקרא: "משתמש").

8. האתר מהווה מערכת אינטרנטית המחברת בין משתמשים לבעלי "פרופיל עסק" (להלן: "בעלי פרופיל") לשם יצירת עסקאות. העסקה מתבצעת כך שבעל פרופיל עסק באתר מקבל הפניה ממשתמש או מתקשר ישירות עם משתמש (להלן בהתאמה: "מפנה העסקה" ו"צרכן") המעוניין בקבלת שירות מסוים מבעל פרופיל עסק המספק את השירות המבוקש (להלן: "ספק השירותים"). המערכת מעודדת הפניית עסקאות בין משתמשים לבעלי פרופיל עסק על ידי תגמול מפנה העסקה באמצעות קרדיטים. את הקרדיטים רשאי מפנה העסקה לממש ב"חנות הקרדיטים" של האתר.

9. אין בפעילות המתבצעת דרך האתר ו/או במפגשי הנטוורקינג הבלתי מקוונים כדי ליצור מערכת יחסים משפטית בין האתר ו/או מפעילת האתר לבין הגורמים המעורבים באותה פעילות. כל עסקה המתבצעת בתיווך האתר היא בין ספק השירותים לצרכן בלבד ואין בה כדי ליצור יחסי שותפות, עבודה, סוכנות או שליחות בין הצדדים לאתר ו/או למפעילת האתר.

10. מפעילת האתר ממליצה למשתמש לנהוג כגולש ו/או צרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה מבעל "פרופיל עסק" כלשהו המופיע באתר, לעיין בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג ו/או מפיץ אותו בעל "פרופיל עסק" באתר ובאתר האינטרנט שלו, כולל בתנאי השימוש באתר האינטרנט של אותו בעל "פרופיל עסק" ו/או בכל מקום רלוונטי אחר.

11. מפעילת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הנוכחית לפרק זמן מסוים או קבוע. למפעילת האתר הזכות לערוך שינויים מבניים ומהותיים באתר, ולבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים, לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. מפעילת האתר עושה מאמץ על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלתו.

12. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשל (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או במפגשי הנטוורקינג הבלתי מקוונים ו/או אצל מארגני מפגשי הנטוורקינג, ולא תהא לשום משתמש ו/או אדם אחר ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא בנוגע להפרעה כאמור.


ב. ויתור והגבלת אחריות

13. אתרי אינטרנט חיצוניים ו/או תכנים שהועלו לאתר על ידי בעלי "פרופיל עסק", כמו גם השירותים והמצגים הניתנים במסגרתם, נמצאים באחריותם הבלעדית של אותם אתרי אינטרנט חיצוניים ו/או בעלי "פרופיל עסק". האתר ו/או מפעילת האתר אינה אחראית להמצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים מזיקים באתר ולכל פגיעה ו/או נזק הנגרם למשתמשים בעקבות המצאותם של אלה.

14. האתר ו/או מפעילת האתר לא יהוו צד לעסקה בין משתמשי ו/או בעלי פרופיל באתר, וכן לעסקה שתתבצע בין משתמש ו/או בעל פרופיל לבין מפרסם באתר (בין אם תתבצע בפועל ובין אם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

15. המידע באתר מוצג בתום לב כפי שהוא הועלה לאתר על-ידי בעלי הפרופיל ו/או המפרסמים באתר ואין האתר ו/או מפעילת האתר אחראים לנכונות ו/או מהימנות המידע הנ"ל כמו גם לטיב השירותים ו/או המוצרים המפורסמים אתר. תוצאות החיפוש המופיעות במנוע החיפוש המוצב באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך בין השאר על הנתונים הנמסרים מבעלי הפרופיל, ואין האתר ו/או מפעילת האתר אחראית לאמיתות ו/או מהימנותם של הנתונים הללו. יודגש, האתר ו/או מפעילת האתר אינם אחראיים לכך שאתרי האינטרנט של בעלי הפרופיל פעילים ו/או לתוכנם ו/או למהותם.

16. האתר ו/או מפעילת האתר לא יהיו אחראים על התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות המוצעות באתר (חוות דעת גולשים, פורומים, קהילות, וכיו"ב). האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים אלה מוטלת עליך, על כל המשתמע מכך, והאתר ו/או מפעילת האתר לא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא. האתר ו/או מפעילת האתר שומרים לעצמם את הזכות, אך לא מתחייבים, למחוק תכנים על פי שיקול דעתם הבלעדי.

17. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט ו/או לערוץ מדיה פעיל. מפעילת האתר רשאית לבטל קישור שנכלל באתר ו/או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

18. האתר אינו מייצר מידע, אלא משמש כפלטפורמה לבעלי הפרופיל לשתף מידע וליצור קשרים ביניהם. לפיכך, אין לראות באתר ו/או במפעילת האתר כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.

19. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, האתר ו/או מפעילת האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לך ו/או לכל משתמש ו/או אדם ו/או גוף אחר עקב ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/או מהסתמכות על מידע שמופיע באתר ו/או באתר של בעל פרופיל או צד שלישי כלשהו, לרבות מכל פעילות ו/או התקשרות עסקית או אחרת, בין אם התבצעה בפועל ובין אם לאו, הקשורה במישרין או בעקיפין לאתר או למוצג בו. בנוסף, האתר ו/או מפעילת האתר לא יהיו אחראים לטיבם ו/או לאיכותם של המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידי בעלי אתרים שונים המוצגים באתר חיצוני שאליו הגעת באמצעות האתר, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול לך ו/או למשתמש ו/או לכל אדם ו/או גוף אחר עקב ו/או כתוצאה משימוש באותם השירותים.

20. באתר מוצעים שירותים המחייבים תשלום. לשם כך, באתר מצויה מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר מהסוג המצוין להלן. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחים בטכנולוגית SSL- 128 Bit. פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי המאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב-SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח ע"י חברת RapidSSL הבינלאומית (מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). בנוסף, כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת טרנזילה (מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).

21. בעלי פרופיל וצדדים שלישיים מקיימים מפגשי נטוורקינג בלתי מקוונים במגוון אתרים ברחבי הארץ. מפגשים אלה מתקיימים הן בחסות האתר והן באופן פרטי. אין האתר ו/או מפעילת האתר אחראים לתוכן מפגשים אלה. בנוסף, האתר ו/או מפעילת האתר אינם אחראים לספק ביטוח (לרבות אך לא רק ביטוח מבנה וביטוח צד ג') או אבטחה כלשהם לטובת קיום המפגשים. אם ברצונך להשתתף במפגשים אלה עליך לשקול את שיקוליך האישיים בכל הקשור למיקום הגיאוגרפי של המפגש, למקום בו הוא מתקיים והתוכן המוצע בו, וכל אדם הבוחר להשתתף במפגש מסוג זה עושה זאת על אחריותו האישית והבלעדית, הן מבחינת בטחונו האישי והן מבחינת התכנים אליהם הוא עלול להחשף.

ג. שימוש באתר

22. שימוש באתר כרוך ברישום הפתוח לכל משתמש. האתר מציע מספר מסלולי רישום בעלי תנאים שונים, הנתונים לשינוי או ביטול מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, והנך מתבקש לבחור באחד מהם. לאחר הרישום כאמור, הנך מקבל הרשאה להשתמש באתר ובשירותים המוצעים בו בהתאם למסלול הרישום אותו בחרת ובהתאם לתנאי שירות אלה.

23. מפעילת האתר רשאית להסיר מידע ו/או למנוע ו/או לחסום שימוש באתר של כל גורם שהוא, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. לאחר הרישום לאתר וביצוע התשלום, לא יתאפשר החזר של דמי הרישום בשום אופן, אף במקרה של הסרה ו/או חסימת השימוש באתר כאמור.

24. בהירשמותך לאתר הנך מתבקש להזין נתונים אישיים מסוימים הנצרכים לשימוש באתר. יודגש כי מסירת נתונים אלה על ידך אינה מחויבת על פי דין, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה" לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר. הנתונים המוגדרים כ"חובה" יודגשו באופן בולט ושונה משאר השדות במהלך הרישום. הנך מתחייב להזין לאתר מידע מדויק ונכון במקומות המסומנים לכך ולעדכן מידע זה ככל שיחולו בו שינויים מעת לעת.

25. חלק ממספרי הטלפון הנכללים באתר הינם חלק משירות תוכן המופעל על-ידי מפעילת האתר, ומספרים אלו מפנים את המתקשר לבית העסק המתפרסם באתר (להלן: "מספר וירטואלי"). מספר וירטואלי עשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר בעל הפרופיל יודע ומאשר כי משתמשים יהיו חשופים למספר הטלפון האמיתי שלו או למספר הוירטואלי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

26. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה בתוכן האתר ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים,, spiders, scrapers וכיו"ב) ומפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצוי הולם בגין פעולות כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:

א. שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.

ב. שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

ג. שלא לבצע כל פעולה אשר עלולה להתערב ו/או להפריע בדרך הפעולה הרגילה של האתר.

ד. שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תנאי השימוש.

27. מפעילת האתר אוסרת על שימוש באתר שהינו בלתי חוקי ו/או אסור על-פי דין, לרבות אך לא רק לצורך הבעת ו/או הפצת מידע/פרטים/תכנים שהם בלתי חוקיים ו/או גזעניים ו/או טורדניים ו/או מעליבים ו/או פוגעניים ו/או מסוכנים ו/או עוינים ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או מעודדים ביצוע עבירות פליליות ו/או מעודדים אלימות ו/או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פוגעים ברגשות הציבור ו/או מוציאים לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות ו/או מהווים הפרה של הדין הישראלי. היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תנאי השימוש (כפי שאלו מתפרשות על פי הבנתה הבלעדית של מפעילת האתר) ו/או הוראות הדין ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את מפעילת האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד מפעילת האתר בהקשר זה.

28. נקודות פעילות. על ידי ביצוע פיעלויות שונות באתר, הנך יכול לזכות בנקודות פעילות המקדמות אותך במנוע החיפוש הפנימי של האתר. נקודות אלו נצברות הן כתוצאה מהפניית עסקה לספק שירותים דרך האתר, הן עבור עסקאות שהפנית באופן אישי והן עבור עסקאות שהופנו על ידי משתמשים שאתה צירפת לאתר באופן אישי, וכן על ידי ביצוע פעולות שונות כפי שתחליט מפעילת האתר מעת לעת.

29. שינוי מסלול רישום. הנך רשאי לשנות את מסלול הרישום שלך בכל עת באמצעות "מסך ניהול המסלולים". מפעילת האתר תשנה את מסלול הרישום שלך בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלתה את הודעתך כאמור. לא יוחזרו סכומי כסף שכבר שולמו למפעילת האתר בשום אופן. במקרה ועלות מסלול הרישום החדש גבוהה יותר מקודמתה, מפעילת האתר תגבה את ההפרש בתוספת לסכום הנגבה עבור מסלול הרישום הקודם החל מהחודש הסמוך לאחר שינוי מסלול הרישום. אם עלות מסלול הרישום החדש נמוכה יותר מקודמתה, תשנה מפעילת האתר את הסכום לחיוב ובמועד החיוב הבא יחוייב בעל הפרופיל בסכום הנמוך יותר.

30. ביטול פרופיל. הנך רשאי לבטל את הפרופיל שלך באתר על ידי מסירת הודעה בכתב למפעילת האתר באמצעות דף "צור קשר" הנמצא באתר. הביטול יכנס לתוקף בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתך כאמור. בנוסף, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל (א) פרופיל אשר לא תבוצע בו כל פעילות (צבירת נקודות פעילות ו/או קרדיטים) במסגרת האתר במשך שנה קלנדארית אחת ו/או (ב) פרופיל אשר בעליו הפר את אחד מתנאי השימוש של האתר. במקרה של ביטול פרופיל על ידי מפעילת האתר כאמור, תספק מפעילת האתר התראה של שבעה ימים לבעל הפרופיל בעניין הביטול. לא יוחזרו כספים ששולמו למפעילת האתר בתמורה לפרופיל המבוטל, לשימוש באתר או לכל צורך אחר. כל הקרדיטים העומדים לזכות החשבון המבוטל ימחקו באופן מיידי עם ביטול הפרופיל ולא יוחזרו לבעל הפרופיל בשום מקרה, גם אם יפתח בעתיד פרופיל חדש באתר. בהתאם לתנאי השימוש הספציפיים הנוגעים להפקדה ולמשיכה של כספים מחשבון בעל פרופיל באתר, אם בחשבון הפרופיל המבוטל קיים סכום כסף השווה ל-500 ש"ח או יותר, הנך רשאי, תוך שלושה ימי עסקים מתאריך שליחת או קבלת הודעת הביטול כאמור, לבקש למשוך מהחשבון את סכום הכסף כאמור על ידי מסירת חשבונית מס בדואר רגיל, בצרוף אישור על ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור, למפעילת האתר א.נ עסקים עושים עסקים בע"מ, רחוב גרינשפן 3/39 פתח תקוה. בחשבונית יצויין שהסכום משולם עבור עמלות שיווק. אם הנך עוסק פטור, יש לשלוח קבלה עבור הסכום המבוקש בניכוי מע"מ. הנך אחראי להודיע למפעילת האתר על רצונך למשוך את הכספים הנ"ל כאמור, ובאי שליחת הודעה כאמור הנך מוותר מראש על כל טענה או תביעה בגין הכספים הנ"ל. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם בעת מסירת או קבלת הודעת הביטול כאמור בחשבון הפרופיל המבוטל קיים סכום הנמוך מ-500 ש"ח, לא תתאפשר משיכת כספים כאמור והנך מוותר מראש על כל זכויותיך בגין סכום הכסף הנ"ל וממחה אותן באופן בלתי חוזר למפעילת האתר. לבעל הפרופיל המבוטל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין קרדיטים בלתי מנוצלים או כל סכום כסף הנמצא בחשבון הפרופיל המבוטל אשר חולט כאמור.

31. מחיקת קרדיטים. לקרדיטים תוקף של שנה קלנדארית אחת מיום קבלתם. קרדיטים אשר לא יעשה בהם שימוש תוך שנה קלנדארית מיום קבלתם יפוג תקפם וימחקו מחשבון בעל הפרופיל. לבעל פרופיל אשר הקרדיטים שלו נמחקו כאמור לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מפעילת האתר בעניין הקרדיטים שנמחקו כאמור והוא מוותר מראש על כל רווח, אמיתי או פוטנציאלי, שיכל היה להפיק מאותם קרדיטים.


ד. ביצוע עסקאות/קרדיטים/חנות הקרדיטים

32. חל איסור מוחלט על ביצוע עסקה שלא במסגרת האתר לאחר שהעסקה נפתחה באמצעות האתר (לאחר הקשה על "שלח עסקה"), אלא אם כן הודיעו הצדדים לעסקה מראש ובכתב למפעילת האתר בדבר ביצועה. על הצדדים חלה חובה לעדכן את מפעילת האתר לגבי כל שינוי בסטטוס העסקה.

33. טרם ביצוע עסקה בין צרכן לבין ספק השירותים, על ספק השירותים לפרסם את מספר הקרדיטים אותו הוא מוכן להעניק למפנה העסקה. עם ביצוע העסקה בפועל, יחוייב ספק השירותים להעביר למפנה העסקה את כמות הקרדיטים עליה התחייב. במידה וספק השירותים לא שילם במועד את מספר הקרדיטים עליו התחייב טרם ביצוע העסקה, הוא יחוייב בתשלום הקרדיטים בתוספת 25%. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתמשים מהאתר (זמנית או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי) אשר אינם מעבירים את מספר הקרדיטים כפי שהתחייבו כאמור.

34. משתמש באתר שברשותו קרדיטים יוכל לרכוש פריט מהפריטים המוצעים בחנות הקרדיטים באתר. הפריטים המופיעים בחנות הקרדיטים מוצעים למכירה על ידי בעלי פרופיל באתר ולא על ידי האתר ו/או מפעילת האתר, לא במישרין ולא בעקיפין, והאחריות הבלעדית למוצרים, לטיבם, לתיאורם ו/או למראיהם, למפרט הטכני שלהם, לאספקתם, למחירם ולכל מידע ו/או פרט בקשר למוצרים, הן קודם לרכישה והן לאחריה, מוטלת על הספק המוכר. הצגת הפריטים באתר אינה מהווה המלצה או מתן חוות דעת של האתר ו/או מפעילת האתר בכל הקשור לטיב המוצרים, התאמתם לצורך מסוים ו/או לכדאיות רכישתם.

35. ביטול עסקה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולמערכת היחסים המשפטית בין הרוכש למוכר. מובהר כי האתר ומפעילת האתר אינם צד לעסקה כאמור והם אינם מתחייבים ו/או אחראים להחזרת הקרדיטים ו/או ליכולת לבטל עסקה כאמור. ככל שלרוכש תהיינה טענות כלפי המוכר בגין ביטול או אי ביטול העסקה, הרי שכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה תופנה ישירות למוכר.

36. האתר ו/או מפעילת האתר לא יישאו באחריות לנזקים ו/או לאבדן רווחים ו/או להפסדים ממוניים ו/או אחרים, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו לרוכש ו/או למוכר בעקבות ו/או בקשר עם ביצוע או ביטול עסקת רכישה בחנות הקרדיטים של האתר.

37. מפעילת האתר רשאית למנוע ו/או להפסיק מכירת פריטים בחנות הקרדיטים, כולם או חלקם, באופן מיידי ו/או לשנות את תנאי המכירה ו/או את פלטפורמת המכירה ולשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לחדול ממתן אפשרות לבעלי פרופיל להציג פריטים למכירה בחנות הקרדיטים. לבעלי פרופיל שצברו קרדיטים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מסוג כלשהו כלפי מפעילת האתר בגין הקרדיטים שצברו ואשר אינן ניתנות למימוש עם הפסקת מכירת פריטים בחנות הקרדיטים.

38. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את חנות הקרדיטים ולגרוע אותו מהאתר. במקרה של ביטול כאמור כל הקרדיטים המוחזקים על ידי בעלי פרופיל יבוטלו ולא יהיו ניתנים למימוש בשום צורה שהיא. לבעלי פרופיל לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מסוג כלשהו כלפי מפעילת האתר בגין איבוד הקרדיטים ו/או ביטול החנות כאמור.

ה. פורומים/ערוצי דיון

39. מפעילת האתר מעודדת אותך וממליצה לך להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה. הנך מסכים ומודע לכך כי התכנים המופיעים בפורומים ובערוצי הדיון אינם מסופקים על ידי האתר ו/או מפעילת האתר, והם לא אחראים ולא יהיו אחראים לתוכן ההודעות המופיעות בפורומים ובערוצי הדיון ולא לנכונותן, אמינותן, טיבן, מקורן, וכן לטעויות ו/או הטעיות שיופיעו בהן ולתוכן בלתי חוקי ו/או פוגע.

40. העלאת תוכן על-ידך מהווה הצהרה והתחייבות מצדך כי לא מדובר בתוכן מזיק ו/או פוגעני ו/או מפר. הנך מצהיר ומתחייב כי אתה בעל הזכויות בתוכן הנזכר ו/או כי הנך מוסמך להעביר את כל הזכויות בתוכן למפעילת האתר וכי לא יהיו לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד שלישי כל טענה ו/או דרישה בעניין כלפי האתר ו/א מפעילת האתר. הנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או את מפעילת האתר בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או סעד שנדרש ממי מהם מכל מי שלטענתו הוא בעל הזכויות בתוכן הנ"ל, וכן להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד האתר ו/או מפעילת האתר בגין השימוש שנעשה באותו תוכן. בנוסף, הנך מתחייב לשאת לבדך במלוא האחריות המשפטית בגין העלאת התוכן לאתר ובמלוא ההוצאות והנזקים (כספיים ואחרים) מכל סוג שהוא שייגרמו לאתר ו/או למפעילת האתר בשל כך.

41. אין להעלות לאתר, לרבות באמצעות הפורומים וערוצי הדיון באתר, תוכן שעלול להזיק לאתר ו/או לאחרים (לרבות פגיעה בפרטיותו של אדם) ו/או תוכן בעל אופי פוגעני ו/או גס מכל סוג שהוא, ו/או "וירוסים" ו/או "דואר זבל" ו/או "ספאם" (כולל פרסומות למיניהן), בין על ידי העלאה ישירה ובין על ידי קישור לתוכן חיצוני לאתר. השימוש באמצעים הקיימים באתר לניהול דיונים והעלאת המלצות ייעשה בתום לב ובאופן שלא יפגע באתר ו/או בכל צד אחר. כל נזק שייגרם לצד כלשהו בעניין זה, בין ישיר ובין עקיף, לא יהיה באחריות האתר ו/או מפעילת האתר, אלא באחריות הגורם שהעביר ו/או העלה את התוכן המזיק.

42. מפעילת האתר אינה מתחייבת לפקח ואינה אחראית על תכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים. האחריות בעניין זה היא של המשתמש שהעלה את התוכן ושל הצופה בתוכן הנ"ל.

43. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית (אך לא חייבת) לסרב לפרסם באתר ו/או למחוק מהאתר תכנים כאלה ואחרים שהועלו על ידך או על ידי משתמשים אחרים.

44. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מפעילת האתר בעניין תוכן שהעלית לאתר ו/או הסרתו ו/או מחיקתו, כולו או חלקו.

45. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי במקרה ותהיה מעוניין לפרסם תגובה או דעה שלילית על בעל "פרופיל עסק" כלשהו, הנך רשאי לעשות זאת אך ורק במידה וביצעת עסקה באופן אישי עם אותו בעל פרופיל. במקרה כאמור הנך נושא באחריות הבלעדית בגין פרסומם של הדעה ו/או התגובה כאמור וכל ההשלכות הנובעות מכך מוטלות עליך, לרבות אך לא רק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה משפטית שתוגש בעקבות פרסום הדעה ו/או התגובה.

ו. קבוצות נטוורקינג

46. בעלי פרופיל עסק מקיימים מפגשי נטוורקינג ברחבי הארץ בחסות האתר. מפגשים אלה נועדו להפגיש בין בעלי פרופיל עסק באיזורים שונים על מנת לקדם עסקאות ביניהם. כל קבוצה תורכב מבעל פרופיל עסק אחד מכל תחום עיסוק, אלא אם כן התקבל אישור מיוחד מרכז אותה קבוצה. בראש כל קבוצה יעמוד יושב ראש, ובראש כל איזור יעמוד רכז קבוצות האחראי על אותו איזור בשם מפעילת האתר. לכל קבוצת נטוורקינג תנאי שימוש משלה וחבר המצטרף לקבוצה מתחייב בזאת לנהוג בהתאם לתנאי השימוש הספיציפיים לאותה קבוצה.

47. בעל פרופיל עסק רשאי להגיש בקשת חברות לקבוצת נטוורקינג, ובלבד שיהיה רשום באחד ממסלולי הרישום בתשלום. הבקשה מוגשת על ידי מילוי טופס בקשת הצטרפות באמצעות האתר. לאחר אישור בקשת ההצטרפות על ידי יושב ראש הקבוצה הרלוונטית, על החבר המיועד לשלם למפעילת האתר סך חד פעמי ובלתי חוזר של 125 ש"ח דמי חברות לקבוצה. לאחר קבלת אישור תשלום ממפעילת האתר, רשאי אותו חבר להשתתף במפגשי הקבוצה אליה התקבל.

48. בעל פרופיל עסק רשאי להיות חבר בכל רגע נתון בקבוצת נטוורקינג אחת בלבד. החברות בקבוצות הנטוורקינג נמצאת תחת אחריות ופיקוח יושבי ראש הקבוצות ואין האתר ו/או מפעילת האתר אחראית על קבלת או דחיית מועמדים לקבוצות.

49. על מנת להמשיך להשתתף במפגשי הקבוצה, על החבר לצבור לפחות 400 נקודות פעילות במשך כל ארבעה חודשים של חברות בקבוצה. חבר אשר לא ישיג יעד נקודות זה לא יורשה להשתתף במפגשי הקבוצה כאמור. חבר המחסיר יותר משני מפגשים בשישה חודשים קלנדארים יפלט מהקבוצה, אלא אם כן התקבל אישור מיוחד מרכז הקבוצה המורה אחרת.

50. מפעילת האתר, רכז הקבוצה ו/או יושב ראש הקבוצה רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לשלול ו/או למנוע את חברותו של חבר קבוצה מכל סיבה שהיא. במידה וחברותו של בעל פרופיל עסק נשללה ו/או נמנעה כאמור, אותו חבר לא יורשה להכנס ו/או להשתתף במפגשי הקבוצה. מפעילת האתר לא תחזיר דמי חברות בשום אופן לחברי קבוצה אשר נשללה מהם חברותם בקבוצתם כאמור.


ז. קניין רוחני

51. מפעילת האתר הינה בעלת כל הזכויות באתר, לרבות זכות היוצרים, ובכלל זה כלול עיצובו הגראפי של האתר, מבנהו, מרכיביו הצורניים והמהותיים, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

52. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג' ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או בסימניה המסחריים של מפעילת האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, אלא אם מפעילת האתר התירה זאת במפורש מראש ובכתב.

53. מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלה כל המעלה תוכן ו/או מדיה לאתר מעביר למפעילת האתר את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אותו תוכן ו/או מדיה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור. מובהר בזאת כי כל תוכן ו/או מדיה המועלים לאתר על ידי משתמש באתר ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המשתמש בלבד, על כל המשתמע מכך (כולל נזק שעלול להגרם לצד מעלה התוכן או לצד אחר כלשהו). האתר ו/או מפעילת האתר לא ישאו בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מהעלאת תוכן ו/או מדיה כאמור המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן ו/או מדיה מפר כאמור ככל שיוודע לה דבר ההפרה.

54. מפעילת האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויות אלו. בהעלתך תכנים לאתר הנך מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתך אין בהעלאת תכנים אלה משום עבירה, לרבות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, פקודת זכויות יוצרים, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, או כל חוק, צו או תקנה שיותקן על פיהם כפי שיהיו מעת לעת.

ח. פרסומות

55. למעט פרסום עסקאות בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם למידע המפורסם באתר, אין להעלות ו/או לפרסם ו/או להפיץ באתר ו/או בפורומים ו/או באמצעות שליחת הודעות באתר מידע פרסומי מכל סוג שהוא. למעט כאמור לעיל, הזכות לפרסם באתר שמורה למפעילת האתר בלבד. מפעילת האתר רשאית למחוק כל מידע פרסומי שהועלה לאתר ללא הרשאה מפורשת מטעמה.

56. אין למחוק ו/או לשבש ו/או להפריע ו/או להתנגד לכל מידע מסחרי שיופץ על ידי מפעילת האתר.

57. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסום באתר ו/או לאמינותו ולנכונותו ואחריות זו מוטלת על המפרסמים בלבד. אין בפרסום כאמור משום המלצה של מפעילת האתר לרכישה ו/או לשימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים בפרסום כאמור.

58. מפעילת האתר רשאית לשלוח, והמשתמשים מסכימים לקבל, מעת לעת מידע פרסומי, הן באמצעות דואר אלקטרוני והן בדרכים נוספות.

ט. מדיניות פרטיות

59. כל משתמש שמשתמש באתר ובמנוע החיפוש שבו נדרש בהרשמה הראשונית לפתוח עמוד פרופיל אישי. המידע המופיע בעמוד זה פתוח לכלל לקוחות האתר. כל מידע שהמשתמש מפרט או נדרש לפרט בפרופיל המשתמש נחשף לכל אותם לקוחות וייחשב לעניין זה מידע לא פרטי שאין מניעה מלחשוף אותו בפני כלל משתמשי האינטרנט.

60. מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע האישי שלך לצרכים פנימיים בלבד, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies). הנך רשאי להגדיר מחדש את הגדרות הדפדפן שלך כך שזה יסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

61. מפעילת האתר עשויה לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. לדוגמא, באיזו תדירות משתמש עושה שימוש באפליקציה, או אילו מילים הן הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש באפליקציה. חברה יחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש.

62. בשימוש באתר אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע כפי שמתואר בהסכם. החברה יכולה להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת.

63. החברה מתחייבת למחוק מידע אישי שלך מהאתר ולא לעשות בו שימוש, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

64. החברה לא תחשב כמפרה של ההתחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות המשתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995 ו/או בחוק הגנת הפרטיות, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

65. תוכן שאתה משתף בו את כל המשתמשים אינו פרטי ואינו סודי ומן הראוי שלא יהיו לך ציפיות לסודיות או לפרטיות בקשר אליו. מידע שאתה מעלה יפורסם ביחד עם מידע אישי אחר. לפיכך עליך לנהוג בזהירות ובהיגיון בריא כאשר אתה מעביר מידע. לכל הפחות, עליך להפגין אותה דרגה של זהירות שבה אתה נוהג כשאתה מפרסם מידע אישי באמצעים אחרים שאינם אינטרנט ושירותים סלולאריים.

66. אתה יכול להחליט האם להעלות, או לא להעלות, תוכן מסוים לשירות. עם זאת, כל תוכן שאתה מעביר לפרסום עשוי להיות נצפה על-ידי כל המשתמשים בשירות ועל-ידי חברה.

67. אם תגדיר את החשבון שלך לשילוב עם רשתות חברתיות, לרבות על-ידי כניסה לאפליקציה על-ידי שימוש בחשבון שלך ברשת החברתית (כגון באמצעות החשבון שלך בפייסבוק) אזי אתה מסכים לשיתוף מידע (לרבות מידע אישי) בין החברה לבין רשתות חברתיות אלה.

68. השימוש של הרשת החברתית במידע שהועמד לרשותה על-ידי החברה כפוף למדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ונעשה בשליטת הרשת החברתית. שימוש זה אינו כפוף להסכם זה ולחברה אין שליטה על הנעשה ברשת החברתית.

69. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיה. עם זאת, אין ביכולתה ו/או בשליטתה של החברה למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות זדוניות אשר עשויות להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האפליקציה, לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של החברה, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לחברה, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים.

70. על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות הנך רשאי לבקש לעיין בחומר שבידי החברה ואגורים במאגר המידע של החברה. על פי סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות הנך רשאי לבקש לתקן את המידע.

71. על פי סעיף 16 לחוק הגנת הפרטיות החברה, מנהלי ועובדי האתר מחויבים בשמירת סודיות המידע הפרטי אליו נחשפו אגב ביצוע עבודתם.

72. הנך מעניק לחברה רישיון לעשות שימוש בפרטייך האישיים כדי לשלוח אליך פרסומות ו/או מידע של החברה או של חברות אחרות המשתפות פעולה עם החברה

73. בפרופילי העסק הרשומים באתר מוצגים פרטי התקשרות כגון מען לשליחת מכתבים, מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני. פרסום פרטי התקשרות על ידי בעל פרופיל מהווה הסכמה לקבלת פניות מגולשים/ומשתמשים.

74. הנך מעניק לחברה רישיון להשתמש במספר הטלפון שמסרת לחברה על מנת לשלוח אליך הודעות דיוור ישיר ו/או פרסומות ככל שיידרשו במטרה לשפר את השירות לך ולכלל המשתמשים בשירותים; לספק לך תמיכה ועל מנת לטפל בבקשותיך ותלונותיך; לשלוח אליך עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר לשירות.

75. להציג או לשלוח אליך חומרי שיווק ופרסום מותרים (כהגדרתם בהסכם זה) כאשר אתה משתמש; לערוך סקרים ושאלונים שמטרתם שיפור השירות; לאכוף את תנאי הסכם זה; ליצור עמך קשר כאשר חברה סבורה שדבר זה הכרחי; כדי לטפל בקלקולים ותקלות; לצורך פעולה במקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בינך לבין החברה ו/או הפעלת השירותים, או בינך לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לשירות.

76. פרטיך רשומים במאגר המידע בשם "BIZMAKEBIZ רשימת לקוחות" בבעלות החברה, שמספרו 700063044

77. בכל מקרה של צורך בשאלות ו/או בירורים לרבות בקשות למחיקה מהמאגר הנך מוזמן ליצור קשר בכתובת הדוא"ל הבאה: support@bizmakebiz.co.il.

י. דין ומקום שיפוט

78. האתר ו/או בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם זכאים, בנוסף לסעדים המגיעים להם על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר המנויים לעיל ו/או כתוצאה מפרטים ו/או מידע ו/או תכנים שהועלו לאתר, לרבות הוצאותיהם המשפטיות ולרבות עקב פשרה עם כל צד שלישי (אם תהיה) בין כותלי בית המשפט/בית הדין ו/או מחוצה להם.

79. על השימוש באתר, על כלל רבדיו ודפי האינטרנט שלו, ובכל הקשור עם האתר וליחסים שבין האתר ו/או מפעילת האתר לבין המשתמש, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין שלה, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו בלבד.