בתהליך..המתן בבקשה.

ילובסקי-פטרבורג משרד עורכי דין / בלוג

נוהל בקשת פיטורי עובדת מהממונה במשרד התמ"ת

17/06/2015 15:21

 • נוהל בקשת פיטורי עובדת מהממונה במשרד התמ"ת
  מתי צריך לבקש היתר?

  במקרה שמבקשים לפטר - 
  עובדת בהריון, קבועה, ארעית או זמנית שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות;
  עובדת או עובד הנמצאים בתקופה של שישים ימים לאחר תום חופשת לידה;
  עובדת הנמצאת בתקופה של שישים ימים לאחר היעדרותה בשל מצבה הרפואי בתקופה המאושרת על-ידי רופא ושאינה עולה על שישה חודשים מתום חופשת הלידה;
  עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה במהלך תקופה שאינה עולה על רבע מהתקופה שהועסקו לפני היציאה לחופשת לידה (לגבי עובד, לתקופה שהועסק לפני יום הלידה) ובלבד שכל תקופת ההיעדרות לא תעלה על 12 חודשים מיום הלידה. האמור מתייחס לתקופת החופשה ללא תשלום וכן, לתקופה של 60 ימים לאחר חזרתם מהחופשה ללא תשלום;
  בעת היעדרות ללא תשלום של עובדת מניקה בתקופה שמיום תום חופשת הלידה ועד שישה חודשים מיום הלידה, אם נאסרה העסקתה מכוח הוראות החוק, וכן, בתקופה של שישים ימים לאחר סיום ההיעדרות האמורה;
  בעת היעדרות עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני מאותו בן זוג, בזמן היעדרם ובתקופה של 150 ימים לאחר תום ההיעדרות. כל עוד לא עברו שנתיים מיום תחילת ההיעדרות באותו מקום עבודה. הוראה זו תחול גם על הורים שיש להם ילדים מבני זוג קודמים והם נמצאים בטיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי;
  במהלך תקופה שמתחילת טיפולי הפוריות, ללא היעדרות, ועד 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות, לפי המאוחר ובלבד שעבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים. הגנה זו תחול אם הודיעו העובדת או העובד על הטיפולים למעביד עד שלושה ימים ממועד הודעת הפיטורים או הודעה מוקדמת לפיטורים (המוקדם מביניהם) והביאו אישור רפואי מהרופא המטפל עד 14 ימים ממועד ההודעה;
  בעת היעדרות של עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, במהלך תקופת ההיעדרות ובתקופה של 90 ימים לאחר סיום ההיעדרות אם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שישה חודשים ואם נעדרה מהעבודה תקופה שאינה עולה על שישה חודשים מתוך שנים עשר חודשים מתחילת השהייה במקלט. 
  אסור לחלוטין ואין לשר סמכות להתיר פיטורים בתקופות אלה:
  פיטורי עובדת במהלך חופשת הלידה;
  פיטורי עובדת במהלך תקופת היעדרותה בשל מצבה הרפואי אחרי הלידה עד שישה חודשים לאחר תום חופשת הלידה.

תגובות

עו"ד מיכל ילובסקי-פטרבורג

עריכת דין וגישור