בתהליך..המתן בבקשה.

אבי אשכנזי יועץ מס ובודק שכר מוסמך / שירותים

בודק שכר

בהתאם לסעיף 41(א) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2012​ (להלן – החוק) אדם המבקש לקבל תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך יגיש בקשה לשר או מי שהשר הסמיך לעניין זה.
על המבקש לצרף לבקשתו מסמכים המעידים על קיום התנאים למתן תעודת הכרה שנקבעו בחוק ובתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), תשע"ז-2017.

אבי אשכנזי

יעוץ מס וחשבונאי בכיר